+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

QMS AQAP

Aktualności


Poniżej przedstawiamy aktualne warunki certyfikacji CCJ na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa oraz dotyczące uzyskania dokumentów certyfikacyjnych AQAP.
Zgodnie z Komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, informujemy, że od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10. Jednocześnie przypominamy, że:


 • od 15.09.2015 obowiązuje trzyletni okres przejściowy wdrożenia i certyfikacji wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 w tym AQAP 2110:2016, który kończy się 14.09.2018 r.;
 • z dniem 15.09.2018 r. norma PN-EN ISO 9001:2009 będzie nieważna, a tym samym posiadane przez Państwa certyfikaty stracą ważność i po tym terminie nie będą mogły być wykorzystywane w celach biznesowych oraz marketingowych;
 • w szczególnych sytuacjach może wystąpić przypadek posiadania certyfikacji na zgodność z ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110, 2120, 2130:2009 ze względu na kontraktowy charakter publikacji AQAP, które nie tracą ważności automatycznie i mogą być używane przez uczestników systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz pozostałych wyrobów obronnych po 14.09.2018 r.


W związku z powyższym wszystkie organizacje ubiegające się o certyfikację systemu zarządzania QMS zachęcamy do składania wniosków na zgodność z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz AQAP.


Historia

Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa członkowskie NATO nadzorowały jakość produkowanych wyrobów obronnych. Nadzorowanie to obejmowało również funkcjonujące u dostawców systemy zarządzania jakością. Wymagania w tym zakresie zawarte były w dokumentach normalizacyjnych poszczególnych państw członkowskich, jak również w sojuszniczych publikacjach zapewnienia jakości, typu AQAP (Allied Quality Assurance Publication).
Od 1987 roku, czyli od daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o wprowadzeniu wymagań zawartych w ww. normach do systemów zaopatrywania sił zbrojnych państw członkowskich poprzez opracowanie i opublikowanie porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107. "Wzajemna akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP".
STANAG 4107 jak i wprowadzone tym dokumentem AQAP-y podlegały procedurze ratyfikacji i implementacji. Polska ratyfikowała treść porozumienia STANAG 4107 w dniu 4 lipca 2000 roku. Każde kolejne wydanie norm ISO serii 9000 a szczególnie normy ISO 9001 skutkowało nowelizacją AQAP-ów zwłaszcza typu kontraktowego.

Certyfikacja na zgodność z AQAP realizowana jest w resorcie obrony narodowej od 1999 r. przez:


 • Zespół ds. Zapewnienia Jakości w Biurze Wojskowej Służby Normalizacyjnej w latach 1999 do 2002;
 • Zakład Systemów Jakości i Zarządzania pod nadzorem Wojskowego Centrum, Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) w latach 2002 – 2010;
 • Wojskową Akademię Techniczną we współpracy z resortowymi organami uczestniczącymi w systemie zapewnienia jakości wyrobów obronnych.Centrum Certyfikacji Jakości realizuje zadania dotyczące certyfikacji zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej Statutem WAT oraz Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Logistyki.


Obowiązujące wymagania kontraktowe AQAP


STANAG 4107, wydanie 10, wprowadza nw. AQAP-y typu kontraktowego:


 • AQAP 2105:2009, wydanie 2 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia" - nie zawiera wymagań ISO 9001;
 • AQAP 2105:2009, wydanie 2 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia";
 • AQAP 2110:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji" - zawiera wymagania ISO 9001 - ważne do 15.09.2018 r. i/lub AQAP 2110:2016, wydanie 4 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji";
 • AQAP 2110 (Wydanie D wersja 1 - 06.2016) "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji" - zawiera wymagania ISO 9001:2015;
 • AQAP 2120:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji" - zawiera wymagania ISO 9001:2008 - ważne do 15.09.2018 r.;
 • AQAP 2130:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach" - zawiera wymagania ISO 9001:2008 - ważne do 15.09.2018 r.;
 • AQAP 2131:2006, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej"- nie zawiera wymagań ISO 9001;
 • AQAP 2210:2015, wydanie A, wersja 2 - "Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania" - nie zawiera wymagań ISO 9001;
 • AQAP 2310:2013, wydanie A, wersja 1 - "Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego" - zawiera wymagania AS 9100 - ważne do 15.09.2018 r.
 • AQAP 2310:2017, wydanie B, wersja 1 - "Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego".


Wytyczne AQAP i inne publikacje wspomagające systemy zarządzania stosowane w NATO


 • AQAP 2000:2009, wydanie 3 - "Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości podczas cyklu życia wyrobu",
 • AQAP 2009:2010, wydanie 3 - "Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000",
 • AQAP 2070:2015, wydanie B, wersja 3 - "Wzajemny proces rządowego zapewnienia jakości (GQA) w NATO".


Inne dokumenty NATO, które mogą być pomocne w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania AQAP oraz podczas realizacji dostaw dla sił zbrojnych RP i innych państw NATO


 • STANREC 4739, wydanie 1 wprowadza:

  • ARAMP 01, wydanie 1 - "Przewodnik zarządzania ryzykiem w programach pozyskiwania uzbrojenia w NATO".

 • STANREC 4174, wydanie 4 wprowadza:

  • ADMP-01, wydanie A "Wytyczne dotyczące opracowywania wymagań niezawodnościowych".
  • ADMP-02, wydanie A "Wytyczne dotyczące niezawodności w eksploatacji".

 • STANAG 4427 - wprowadza do stosowania sojusznicze publikacje zarządzania konfiguracją ACMP:

  • ACMP-2000, edycja A "Polityka dotycząca zarządzania konfiguracją"
  • ACMP-2009, edycja A "Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją"
  • ACMP-2100, edycja A "Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją"


Głównym celem w zarządzania jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego. Szczególną rolę w systemie zaopatrywania sił zbrojnych odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg odpowiedniego AQAP typu kontraktowego. Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:


 • umiejętności planowania jakości w procesach operacyjnych,
 • większe skupienie się na celach organizacji i oczekiwaniach zamawiającego z sektora obronnego,
 • uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobu obronnego spełniającego określone i przewidywane wymagania zamawiającego,
 • możliwość zarządzania organizacją z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje zamierzony poziom jakości,
 • możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i/lub jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,
 • uzyskanie nowych możliwości rynkowych lub utrzymanie posiadanej pozycji na rynku wyrobów obronnych w NATO.


Do wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania jakością według wymagań AQAP organizacja powinna wykorzystać:

"Zasady systemowego podejścia do zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP 2310, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210" stanowiące wykładnię wymagań AQAP. Zasady możecie Państwo pobrać na dole strony.


UWAGA


W związku z zamieszczanymi w różnych materiałach reklamowych informacjami dotyczącymi wdrażania systemów jakości zgodnie z AQAP przez firmy konsultingowe oświadczamy, że CCJ nie współpracuje z żadną firmą w tym zakresie oraz nie konsultuje poprawności działań wdrożeniowych. CCJ prowadzi szkolenia dotyczące AQAP wyłącznie we własnym zakresie przekazując wiedzę dotyczącą jakości wg wymagań NATO. CCJ zachęca organizacje do samodzielnego wdrażania systemów jakości wg AQAP na bazie wiedzy pozyskanej w czasie szkoleń zgodnie z ofertą www.ccj.wat.edu.pl, co daje gwarancję indywidualnych rozwiązań sprawdzających się w praktyce.

Proces certyfikacji przeprowadzany jest w warunkach jednakowych dla każdej organizacji składającej wniosek o certyfikację na zgodność z AQAP z uwzględnieniem:


 • I etapu auditu mającego na celu potwierdzenie stopnia przygotowania organizacji do II etapu,
 • II etapu auditu, którego celem jest potwierdzenie zgodności.


Jesteśmy świadomi, że okres 17 lat certyfikacji AQAP pozwolił na zdobycie wiedzy i doświadczenia, np.: Pełnomocnikom ds. jakości nadzorującym system zarządzania wg AQAP, którzy samodzielnie mogą wspomagać procesy wdrożeniowe, za które CCJ nie bierze odpowiedzialności.


Zasady i wytyczne systemowego podejścia do wymagań AQAP
- wydanie 3

Pobierz plik

Zasady systemowego podejścia do zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami: AQAP 2310, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210

Pobierz plik