+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
EMS / EMAS III Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej 3 dni

---

---

--- --- 05 - 07 ---

Zakres szkolenia:

Szkolenie realizowane jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministra Środowiska i obejmuje 16 godzinny cykl z zakresu wymienionego w art. 20 ust. 2 podpunkt a), b), c), e), h), i), j) rozporządzenia EMAS.
Prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych z użyciem prezentacji multimedialnej oraz części ćwiczeniowej opartej na modelach praktycznych i teoretycznych. Sprofilowanie programu szkolenia wiąże się ze specyfiką problematyki gospodarki odpadami oraz dodatkowymi kompetencjami, które weryfikatorzy środowiskowi EMAS posiadają w zakresie audytów/weryfikacji podmiotów/organizacji działających w tej właśnie branży.

Uwaga!
10 godzinne szkolenie z zakresu wymienionego w art. 20 ust. 2 podpunkt d) rozporządzenia EMAS, z uwzględnieniem wymagań prawnych realizowane jest w ramach odrębnego szkolenia - Weryfikator środowiskowy EMAS - wymagania prawne.


Cel szkolenia:

Dostarczenie uczestnikom, specjalizującym się w gospodarce odpadami wiedzy niezbędnej do uzyskania lub utrzymania uprawnień do prowadzenia weryfikacji i walidacji w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Dodatkowym celem programu sprofilowanego na tematykę związaną z gospodarką odpadami jest dostarczenie praktycznych informacji przygotowujących uczestników do prowadzenia zewnętrznych audytów, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) oraz weryfikacji spełnienia kryteriów utraty statusu odpadów, zgodnie z unijnymi rozporządzeniami wydawanymi w oparciu o art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (DZ. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3).

Forma szkolenia:

Wykład, ćwiczenia.

Do kogo adresowana jest oferta:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli weryfikatorów środowiskowych EMAS, którzy chcą uzyskać lub utrzymać swoje kompetencje do prowadzenia weryfikacji i walidacji systemu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem 1221/2009, ze szczególnym ukierunkowaniem na branżę związaną z gospodarką opakowaniami i odpadami.
Ponadto w szkoleniu mogą również uczestniczyć przedstawiciele organizacji, którzy planują wdrożenie systemu EMAS, lub w których ten system funkcjonuje.
Prezentowane praktyczne rozwiązania, mogą pomóc na etapie wdrażania i w doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego w każdej organizacji.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

  • poprawa wizerunku organizacji jako bezpiecznego i wiarygodnego partnera,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

Koszt szkolenia to: 1650 zł netto + 23% VAT (2029,50 zł brutto)


Cena obejmuje:

  • przeprowadzenie zajęć,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch,
  • egzamin,
  • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.